T.B.S. Krak-System S.A.O firmie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Krak-System" S.A. powstało w 1996 roku jako jedno z pierwszych Towarzystw Budownictwa Społecznego w Polsce i jako pierwsze na terenie Polski Południowej, aby realizować politykę Państwa w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Naszym podstawowym celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i cel ten realizujemy poprzez:

 • budowę mieszkań w systemie TBS na wynajem (wybudowaliśmy takich mieszkań 852)
 • budowę mieszkań własnościowych (wybudowaliśmy takich mieszkań 250)

Prowadzimy także działalność w zakresie zarządzania zasobami mieszkaniowymi i niemieszkaniowymi zarówno własnymi jak również na zlecenie.

Historia

Towarzystwo Budownictwa Społecznego S.A. powstało w dniu 15.07.1996 r. jako jedno z pierwszych Towarzystw w Polsce i jako pierwsze w Polsce Południowej.

Spółka pod nazwą Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Krak-System" została zarejestrowana w dniu 4.09.1996 r. w Rejestrze Sadowym pod Nr H/B 6880 , oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr 80611.

Udziałowcami Spółki są:
- Gmina Kraków 
- PBP "Chemobudowa-Kraków" S.A. 

Towarzystwo nasze działa nieprzerwanie ciesząc się znakomitą opinią jako rzetelny inwestor i Zarządca budynków. Zrealizowane przez nas inwestycje zyskały uznanie wyrażające się w przyznanych nagrodach i wyróżnieniach w konkursach Budowa Roku.

Podstawy prawne

Prowadzimy naszą działalność w oparciu o następujące akty prawne:

 1. Ustawę z dnia 26 października 1995 r o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1070 z późniejszymi zmianami)

 2. Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 71 z 2001 r. poz. 739)

 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących projektowania mieszkań finansowanych przy udziale tych środków (Dz.U. Nr 64 z 1997 r. poz. 413 z późniejszymi zmianami)

 4. Statut Spółki

Powyższe przepisy gwarantują i zabezpieczają m. in.:

 • wysokość czynszu , który jest czynszem regulowanym i zatwierdzanym przez Radę Miasta Krakowa (czynsz ten nie może być czynszem wolnym tak jak w przypadku mieszkań wynajmowanych od prywatnych właścicieli)

 • zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony

  możliwość partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez osoby prawne i fizycznej

 • możliwość zbycia praw wynikających z umowy partycypacyjnej na wolnym rynku

 • możliwość zrealizowania książeczek mieszkaniowych najemcy i partycypanta w pełnej wysokości wraz z premią gwarancyjną