O firmie

Podstawowe normy prawne działalności Spółki

  1. Statut Spółki.
    (plik do pobrania)
  2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z późn. zmianami)
  3. Ustawa z dnia 26 października 1995 r o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1070 z późniejszymi zmianami)
  4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 71 z 2001 r. poz. 739)
  5. Ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj Dz.U. z 2020 r poz. 532, 5680)
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących projektowania mieszkań finansowanych przy udziale tych środków (Dz.U. Nr 64 z 1997 r. poz. 413 z późniejszymi zmianami)