O firmie

Akcjonariat

  1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa–Kraków” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Klimeckiego 24, które posiada 829 950 akcji.
  2. Gmina Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie, która posiada 170 050 akcji.

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 10 000 000 zł i dzieli się na 1 000 000 akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł każda, wyemitowanych w seriach A,B,C,D,E,F, przy czym akcje założycielskie serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi i przysługuje im prawo dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy