T.B.S. Krak-System S.A.RADA NADZORCZA

Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Krak-System” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
31 – 982 Kraków, ul. Śliwkowa 6
zaprasza

uprawnione firmy audytorskie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania:


Sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2018 i rok obrotowy 2019 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.
Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych ofert w Sekretariacie Spółki w jej siedzibie lub przesłanie ich na adres Spółki: 31 – 982 Kraków, ul. Śliwkowa 6, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok 2018 i rok 2019”, w terminie do dnia 10.08.2018 r. do godz. 15.00, przy czym za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
Niezbędne materiały oraz wzór umowy na badanie sprawozdań finansowych udostępniane będą zainteresowanym w siedzibie Spółki w godz. od 9.00 do 14.00 (od poniedziałku do piątku).

Warunki i oczekiwania wobec oferentów.

Firma audytorska zobowiązana będzie do:
 1. zapewnienia gotowości do obecności biegłego rewidenta, w razie potrzeby, na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania finansowe za wskazane lata, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji – koszty uczestnictwa ponosi biegły rewident,
 2. zapewnienia gotowości biegłego rewidenta do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą w trakcie i po zakończeniu badania sprawozdań finansowych - koszty uczestnictwa ponosi biegły rewident,
 3. przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu intencyjnego) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.
Oferta powinna zawierać:
 1. Informację o oferencie tj.:
  1. o informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru,
  2. poświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
  3. informację o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania Spółki,
  4. dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych w branży, w której działa Spółka,
  5. dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych Towarzystw Budownictwa Społecznego.
 2. Oświadczenie o:
  1. spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
  2. dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
  3. wyznaczeniu jako biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art.4 ust.2-5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
 3. Oświadczenie o gotowości do obecności, w razie potrzeby, na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz posiedzeniach Rady Nadzorczej i poniesienia z tego tytułu kosztów uczestnictwa.
 4. Ceny za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z ich badania. Podane ceny winny być cenami ostatecznymi i uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez biegłego rewidenta związane z przeprowadzanym badaniem sprawozdań finansowych.
 5. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych.
 6. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
 7. Oświadczenie o zaakceptowaniu wzoru umowy na badanie sprawozdań finansowych za wskazane lata.
 8. Wypełniony Arkusz oferty, stanowiący Załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 9. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie dane osobowe podlegające ochronie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000 z dnia 24.05.2018 r.) winna zawierać również stosowne oświadczenie o przetwarzaniu tych danych spełniające wymogi w/w aktów prawnych.


Wymagane terminy przeprowadzenia badania wraz z dostarczeniem sprawozdań z badania:
 • za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018r.: do dnia 15 marca 2019r.
 • za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019r.: do dnia 13 marca 2020r.


Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej w terminie do dnia 28.09.2018r. w siedzibie Spółki.

Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Dokumenty do pobrania