O firmie

Ogłoszenia i przetargi

05.01.2024 r. 

KOMUNIKAT

W dniu 08 stycznia 2024 r (poniedziałek biuro siedziby TBS „Krak-System” S.A. w Krakowie przy ul. Śliwkowej 6 będzie nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienia.

11.12.2023 r. 

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Krak-System” S.A. zatrudni pracownika na stanowisku:

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

 

Prosimy o składanie CV na adres mailowy: agnieszka.salata@krak-system.pl w terminie do 20 grudnia 2023 r.

Szczegóły dotyczące przeprowadzanej rekrutacji zawarte są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Pliki do pobrania :

01.12.2023 r. 

O G Ł O S Z E N I E

TBS „Krak-System” S.A. jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lechickiej 8,10 w Krakowie poszukuje firmy/osoby fizycznej posiadającej własną działalność, która zajmie się odśnieżaniem i utrzymaniem w okresie zimowym drogi wewnętrznej i podjazdów na zamkniętym osiedlu domków jednorodzinnych.  Łączna powierzchnia do odśnieżania wynosi ok. 270 m2

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie ofert na adres mailowy: sekretariat@krak-system.com.pl lub bezpośrednio do biura firmy przy ul Śliwkowa 6,  31-982 Kraków

Termin składania ofert: do 14 grudnia 2023 r.

Kontakt telefoniczny w sprawie ewentualnych dodatkowych zapytań: 12 680 33 90

28.09.2023 r. 

TBS „Krak-System” S. A. ogłasza zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia:

„Kompleksowa obsługa prawna TBS „Krak-System” S.A. w zakresie spraw związanych z działalnością pionów organizacyjnych Spółki, 

ze szczególnym uwzględnieniem: Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy deweloperskiej,

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego.”

Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Krak-System” S.A., 31-982 Kraków, ul. Śliwkowa 6 (sekretariat)

w godzinach od 700 do 1400   lub na adres mailowy zamawiającego: sekretariat@krak-system.com.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2023 r. do godz. 1200.

Pełną treść zapytania ofertowego zawierają załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Pliki do pobrania :

31.07.2023 r. 

TBS „Krak-System” S. A. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Gustawa Morcinka 9 w Krakowie o powierzchni użytkowej 57,17 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 6,89 m2

Oferty należy składać w siedzibie Spółki do dnia 21.08.2023 r. godz. 1400

Pełną treść ogłoszenia oraz regulamin przetargu zawierają załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Pliki do pobrania :

26.07.2023 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

TBS ‘Krak-System” S.A. ogłasza zapytanie ofertowe na:

„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przyłączami i sieciami oraz wjazdem, na działkach nr 1/18, 1/30, 1/22, obr. NH-48, przy ul. Padniewskiego / Tomickiego w Krakowie”

Pełną treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy zawierają załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki do dnia 10.08.2023 r. godz. 1400

Pliki do pobrania :

14.06.2023r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.06.2023 r biuro siedziby TBS „Krak-System” S.A. w Krakowie przy ul. Śliwkowej 6 będzie zamknięte.

Za utrudnienia przepraszamy.

W przypadkach nagłych (np. awaria) proszę komunikować się poprzez tel. kontaktowe zamieszczone na naszej stronie.

01.02.2023r.

TBS „Krak-System” S. A. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 2/6 części w lokalu niemieszkalnym oznaczonym numerem 1, zlokalizowanym w garażu podziemnym budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zakątek 6a i 6b, z własnością którego związany jest udział w nieruchomości wspólnej wynoszącym 102/6431 wraz z udziałem wynoszącym 1020/192930 części w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 248/2, 248/3, obr. 3 – Krowodrza.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki do dnia 15.02.2023 r. godz. 1400

Pliki do pobrania :

04.01.2023r.

TBS „Krak-System” S. A. ogłasza zamówienie w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości części wspólnych w budynkach mieszkalnych i mieszkalno – usługowych oraz terenów zewnętrznych wraz z pielęgnacją zieleni.

Pełna treść ogłoszenia zawarta jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki lub na adres email zamawiającego: sekretariat@krak-system.com.pl do dnia 20.01.2023 r. godz. 1200

Pliki do pobrania :

07.11.2022 r.

TBS „Krak-System” S. A. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  udziału wynoszącego 2/6 części w lokalu niemieszkalnym oznaczonym numerem 1, zlokalizowanym w garażu podziemnym budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zakątek 6a i 6b, z własnością którego związany jest udział w nieruchomości wspólnej wynoszącym 102/6431 wraz z udziałem wynoszącym 1020/192930 części w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej składającej się z działek  nr 248/2, 248/3, obr. 3 – Krowodrza.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki do dnia 21.11.2022 r. godz. 1400

Pliki do pobrania :

27.09.2022 r.

Ogłoszenie w sprawie wszczęcia procedury wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Krak-System” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022 i rok obrotowy 2023

Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Krak-System” Spółka Akcyjna wszczyna postępowanie w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Krak-System” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022 i rok obrotowy 2023 oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.

Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych ofert w Sekretariacie Spółki w jej siedzibie lub przesłanie ich na adres Spółki ul. Śliwkowa 6, 31-982 Kraków, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok 2022 i rok 2023” w terminie do dnia 21.10.2022 r. do godz. 13.00 , przy czym za datę złożenia oferty uważa się datę wpływy oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Niezbędne materiały oraz wzór umowy na badanie sprawozdań finansowych udostępniane będą zainteresowanym w siedzibie Spółki w godz. od 9.00 do 13.00 (od poniedziałku do piątku)

Szczegółowe warunki dotyczące wymogów związanych ze składaniem ofert na badanie sprawozdań finansowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Krak-System” Spółka Akcyjna zawarte są w poniższych załącznikach.

Pliki do pobrania :

19.09.2022 r.

Ogłoszenie w sprawie wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń w związku z wszczętym postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko

PREZES ZARZĄDU – DYREKTOR GENERALNY

Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Krak-System” Spółka Akcyjna postanawia o wydłużeniu do dnia 19 października 2022 r. do godz. 1300 terminu przyjmowania zgłoszeń w związku z wszczętym postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko:

PREZESA ZARZĄDU – DYREKTORA GENERALNEGO Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Krak-System” Spółka Akcyjna

Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać warunki formalne wskazane w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego umieszczonym na stronie internetowej TBS „Krak-System” S.A. w dniu 05 sierpnia 2022 r.

Zgłoszenia kandydatów powinny być składane na piśmie w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki w Krakowie (31-982 Kraków), ul. Śliwkowa 6, (pon-pt) w godz.1000 – 1300 z adnotacją na kopercie „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego TBS „Krak-System” S.A.

przypadku oferty przesłanej listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby TBS „Krak-System” S.A.

Szczegółowe warunki postępowania kwalifikacyjnego zawarte są w załącznikach do niniejszego ogłoszenia i ogłoszenia z dnia 05 sierpnia 2022 r

Pliki do pobrania :

05.08.2022 r.

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

PREZES ZARZĄDU – DYREKTOR GENERALNY

Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Krak-System” Spółka Akcyjna ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

PREZESA ZARZĄDU – DYREKTORA GENERALNEGO Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Krak-System” Spółka Akcyjna

Zgłoszenia kandydatów powinny być składane na piśmie w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki w Krakowie (31-982 Kraków), ul. Śliwkowa 6, (pon-pt) w godz.1000 – 1300 z adnotacją na kopercie „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego TBS „Krak-System” S.A. w terminie 30 dni od publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.

przypadku oferty przesłanej listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby TBS „Krak-System” S.A.

Szczegółowe warunki postępowania kwalifikacyjnego zawarte są w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Pliki do pobrania :

20.05.2022 r.

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

CZŁONEK ZARZĄDU – DYREKTOR d.s. INWESTYCJI

Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Krak-System” Spółka Akcyjna ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

CZŁONKA ZARZĄDU – DYREKTORA d.s. INWESTYCJI Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Krak-System” Spółka Akcyjna

Zgłoszenia kandydatów powinny być składane na piśmie w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki w Krakowie (31-982 Kraków), ul. Śliwkowa 6, (pon-pt) w godz.1000 – 1300 z adnotacją na kopercie „Postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu TBS „Krak-System” S.A. – Członka Zarządu – Dyrektora d.s. Inwestycji” w terminie 5 dni od publikacji ogłoszenia

W przypadku oferty przesłanej listownie decyduje data wpływu i godzina do siedziby TBS „Krak-System” S.A.

Szczegółowe warunki postępowania kwalifikacyjnego zawarte są w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Pliki do pobrania :

1.04.2022 r.

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

PREZES ZARZĄDU – DYREKTOR GENERALNY

Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Krak-System” Spółka Akcyjna ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

PREZESA ZARZĄDU – DYREKTORA GENERALNEGO Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Krak-System” Spółka Akcyjna X kadencji

Zgłoszenia kandydatów powinny być składane na piśmie w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki w Krakowie (31-982 Kraków), ul. Śliwkowa 6, (pon-pt) w godz.1000 – 1300 z adnotacją na kopercie „Postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu TBS „Krak-System” S.A. – Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego” w terminie 14 dni od publikacji ogłoszenia tj. do dnia 15.04.2022 r godz. 1300

W przypadku oferty przesłanej listownie decyduje data wpływu i godzina do siedziby TBS „Krak-System” S.A.

Szczegółowe warunki postępowania kwalifikacyjnego zawarte są w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Pliki do pobrania :

1.04.2022 r.

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

CZŁONEK ZARZĄDU – DYREKTOR d.s. EKSPLOATACJI

Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Krak-System” Spółka Akcyjna ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

CZŁONKA ZARZĄDU – DYREKTORA d.s. EKSPLOATACJI Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Krak-System” Spółka Akcyjna X kadencji

Zgłoszenia kandydatów powinny być składane na piśmie w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki w Krakowie (31-982 Kraków), ul. Śliwkowa 6, (pon-pt) w godz.1000 – 1300 z adnotacją na kopercie „Postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu TBS „Krak-System” S.A. – Członka Zarządu – Dyrektora d.s. Eksploatacji” w terminie 14 dni od publikacji ogłoszenia tj. do dnia 15.04.2022 r godz. 1300

W przypadku oferty przesłanej listownie decyduje data wpływu i godzina do siedziby TBS „Krak-System” S.A.

Szczegółowe warunki postępowania kwalifikacyjnego zawarte są w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Pliki do pobrania :

3.01.2022 r.

TBS Krak-System S.A. oferuje na wynajem lokal usługowy o powierzchni 298 m2, usytuowany w przyziemiu budynku mieszkalnego przy ul. G. Morcinka 15 w Krakowie.

Lokal wymaga generalnego remontu, który TBS wykona pod potrzeby przyszłego najemcy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonicznym 12 644-99-88.

W załączeniu rzut lokalu przeznaczonego pod wynajem.

Pliki do pobrania :

11.05.2021 r

TBS „Krak-System” S. A. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Gustawa Morcinka 11 w Krakowie o powierzchni użytkowej 19,72 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą  o powierzchni 8,13 m2

Oferty należy składać w siedzibie Spółki do dnia 07.06.2021 r. godz. 1400

 Pliki do pobrania :

11.05.2021 r

TBS „Krak-System” S. A. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 20 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Gustawa Morcinka 11 w Krakowie o powierzchni użytkowej 19,41 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą  o powierzchni 8,17 m2

Oferty należy składać w siedzibie Spółki do dnia 07.06.2021 r. godz. 1400

Pliki do pobrania :

24.02.2021 r.

TBS „Krak-System” S. A. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących działki o nr 2/29 i 2/30 o powierzchni 0,0634 ha obręb ewidencyjny 4 Nowa Huta objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00238260/2,

Oferty należy składać w siedzibie Spółki do dnia 17.03.2021 r. godz. 1400

Pliki do pobrania :

24.02.2021 r

TBS „Krak-System” S. A. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących działki o nr 2/69 i 2/86 o powierzchni 0,1513 ha obręb ewidencyjny 4 Nowa Huta objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00238260/2,

Oferty należy składać w siedzibie Spółki do dnia 17.03.2021 r. godz. 1400

Pliki do pobrania :

19.01.2021 r.

Unieważnienie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących działki o nr 2/29 i 2/30 o powierzchni 0,0634 ha obręb ewidencyjny 4 objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00238260/2.

Pliki do pobrania:

04.01.2021 r.

TBS „Krak-System” S. A. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących działki o nr 2/29 i 2/30 o powierzchni 0,0634 ha obręb ewidencyjny 4 objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00238260/2.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki do dnia 20.01.2021 r. godz. 15.00

Pliki do pobrania: