Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Krak - System" S.A

Skontaktuj się z nami:

+48 12 644 99 88 sekretariat@krak-system.com.pl

Oferta dla klientów

OFERTA

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie profesjonalnej i kompleksowej obsługi nieruchomości w ramach umowy o administrowanie i zarządzanie nieruchomościami. Nasze dotychczasowe wieloletnie doświadczenie pozwoli dopasować ofertę do Państwa oczekiwań i potrzeb nieruchomości powierzonej do zarządzania bądź administrowania. Jeśli są Państwo zainteresowani niezwłocznym rozwiązywaniem problemów związanych z utrzymaniem nieruchomości, jak i chęcią obniżenia dotychczasowych kosztów eksploatacji, przy zachowaniu oczekiwanych przez Państwa standardów – zapraszamy do kontaktu.
Mamy doświadczenie w dochodzeniu uprawnień gwarancyjnych w przypadku budynków oddanych do użytkowania, a w przypadku budynków, dla których upłynął okres gwarancji – w przeprowadzaniu remontów i pozyskiwaniu środków finansowych do ich realizacji.

W naszej ofercie znajdą Państwo nie tylko pełny zakres świadczonych usług z zakresu obsługi technicznej, ale również z zakresu obsługi księgowej, jak i prawnej. Gwarantujemy współpracę na najwyższym poziomie, w ramach której zapewnimy Państwu:

 1. Administrowanie / zarządzanie nieruchomością w zakresie przyznanych uprawnień,
 2. Wykonywanie pełnego zakresu czynności administracyjnych/zarządczych wynikających z przepisów prawnych,
 3. Dbanie o utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego obiektu, a także rozpatrywanie wniosków i interwencji użytkowników w sprawach technicznych,
 4. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym prowadzenie ksiąg obiektu oraz dokumentacji technicznej wymaganej przepisami prawa budowlanego,
 5. Przechowywanie wszelkich dokumentów, dokumentacji i korespondencji dotyczących nieruchomości wspólnej oraz właścicieli i ich lokali,
 6. Utrzymywanie w należytym stanie pomieszczeń w budynku służących do wspólnego użytku oraz jego otoczenia zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 7. Przygotowanie rocznych planów remontowych, wybór wykonawców na roboty budowlane, w tym rozliczanie kosztów remontów,
 8. Zlecanie kontroli okresowych budynków oraz wymaganych prawem przeglądów (przeglądy gazowe, elektryczne, kominiarskie, wentylacyjne, budowlane i inne),
 9. Pozyskiwanie ofert i negocjacja umów ubezpieczeniowych budynków oraz uiszczanie opłat publiczno-prawnych przypadających do zapłaty,

28

Lat na rynku

ponad 850

Oddanych mieszkań TBS

ponad 300

Sprzedanych mieszkań

65

Mieszkań w trakcie realizacji

 1. Nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń w budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, jak również terenów zielonych oraz ciągów pieszych, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów,
 2. Prowadzenie obsługi księgowej wraz z wymaganą sprawozdawczością,
 3. Prowadzenie wszelkich operacji finansowych wyłącznie przez konto bankowe,
 4. Sporządzanie rocznych sprawozdań  finansowych wspólnot mieszkaniowych oraz rozliczanie niedoborów i nadpłat na właścicieli lokali,
 5. Rozlicznie indywidualnych mediów właścicieli w zakresie zużycia energii cieplnej, wody i ścieków, opłat za wywóz śmieci,
 6. Windykacja płatności wobec kontrahentów i właścicieli na rzecz nieruchomości,
 7. Umożliwienie członkom wspólnoty wglądu do ksiąg finansowych,
 8. Obsługę w zakresie pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowych dla Wspólnoty (kredyty, pożyczki),
 9. Zwoływanie i organizowanie zebrań Wspólnoty, przygotowanie projektów uchwał,
 10. Przedstawianie propozycji dotyczących:
  • – wysokości środków finansowych na koszty eksploatacyjne
  • – wysokości środków finansowych na remonty bieżące
  • – projektów planów gospodarczych na dany rok
 11. Bieżącą współpracę z członkami wspólnoty
 12. Od 3 kwartału 2024 r. umożliwiony dostęp do internetowej platformy mieszkańca, pozwalający sprawdzić stan rozliczeń mieszkańca ze wspólnotą.

W swojej działalności zawodowej stosujemy przepisy prawa i normy zawodowe, kierujemy się zasadami etyki zawodowej, a czynności zarządzania wykonywane są ze szczególną starannością.

Za zarządzanie i administrowanie obiektem lub obiektami Wspólnoty Mieszkaniowej proponujemy wynagrodzenie, które zostanie ustalone w drodze negocjacji, a uzależnione od charakteru i specyfiki obiektu/-ów, powierzchni użytkowej oraz indywidualnych ustaleń z przedstawicielami Państwa Wspólnoty.

Gwarantujemy, że zlecając naszej Spółce zarządzanie i administrowanie swoją nieruchomością, właściciele lokali będą usatysfakcjonowani konkurencyjnymi cenami naszych usług i wysoką jakością obsługi. Ciągle zmieniamy się dla Państwa, zwiększając jakość naszych usług.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego, bądź kontaktu telefonicznego (12) 644 99 88.

Napisz do nas!