Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Krak - System" S.A

Skontaktuj się z nami:

+48 12 644 99 88 sekretariat@krak-system.com.pl

RODO

Spółka TBS „Krak-System” S.A. informuje, że jest Administratorem danych osób fizycznych pozyskiwanych na potrzeby związane z działalnością statutową i gwarantuje, że przetwarzanie pozyskanych danych osobowych będzie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Pozyskiwane dane osobowe są przetwarzane w szczególności przez Spółkę w celu:

 • złożenia deklaracji o przystąpieniu do partycypacji w kosztach budowy wynajmowanego lokalu,
 • zawarcia z TBS „Krak System” S.A. umowy partycypacyjnej i innych dokumentów związanych z jej zawarciem,
 • zawarcia z TBS „Krak System” S.A umowy najmu lokalu mieszkalnego i użytkowego, garażu, dzierżawy terenu oraz i w celu realizacji postanowień umownych (złożenia innych dokumentów związanych z jej zawarciem),
 • rozliczenia czynszu najmu, dzierżawy i innych opłat związanych z najmem ww. lokali oraz egzekucji sadowej i komorniczej związanej z w/w opłatami wynikającymi z zawartych TBS „Krak System” S.A. umów,
 • zarzadzania częściami wspólnymi nieruchomości należących do Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez TBS „Krak System” S.A na zlecenie i w oparciu o zawarte umowy o zarządzanie, w tym rozliczanie i egzekucja należności wynikających z w/w umów,
 • zgłaszania konieczności usuwania awarii, w zakresie niezbędnym do jej usunięcia.
 • zawierania umów związanych z realizacją przez Spółkę inwestycji deweloperskich.
 • zawierania umów związanych ze sprzedażą lub najmem zrealizowanych w ramach działalności deweloperskiej zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych.

 

Pozyskane przez Spółkę dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w zakresie
niezbędnym do realizacji w/w celów.

Pozyskane dane osobowe przekazujemy w szczególności n/w podmiotom:

a) Przetwarzającym dane w naszym imieniu tj.:

 • podmiotom roznoszącym Państwu w Naszym imieniu dokumenty rozliczeniowe i informacyjne z którymi zawarliśmy stosowne umowy,
 • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych,
 • podmiotom współpracującym z Nami w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych przez Nas danych osobowych z którymi zawarliśmy stosowne umowy,
 • podmiotom współpracującym przy realizacji zadań deweloperskich i w ramach budownictwa społecznego,

 

b) Innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu tj.

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską,
 • bankom w celu dokonywania zwrotów na Państwa rzecz,
 • innym podmiotom w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

 

W związku z przetwarzaniem przez TBS Krak-System” S.A. danych osobowych osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa do:

 • wglądu w swoje dane (art.15 Rozporządzenia),
 • sprostowania danych (art.16 Rozporządzenia),
 • usunięcia danych (art.17 Rozporządzenia),
 • ograniczenia przetwarzania (art.18 Rozporządzenia),
 • przenoszenia danych (art.20 Rozporządzenia),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.21 Rozporządzenia),
 • wycofania zgody gdy dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji umowy o zarządzanie i minie ustawowy termin archiwizacji dokumentów związanych z realizacją umowy o zarządzanie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed wycofaniem zgody,(art.7 Rozporządzenia),
 • wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) (art.77 Rozporządzenia),
 • Pozyskane dane osobowe są przechowywane przez TBS „Krak System” S.A. przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a w szczególności:
 • przez czas trwania zawartych przez TBS „Krak System” S.A. umów i rozliczeń po ich zakończeniu (podstawa prawna : art. 6 ust 1 b) Rozporządzenia RODO),
 • wykonywania ciążących na TBS „Krak System” S.A. obowiązków prawnych przez czas w którym przepisy nakazują przechowywać dane (podstawa prawna: art. 6 ust 1 c) Rozporządzenia RODO)

 

lub

przez czas, w którym dane te są niezbędne do prawidłowego zarządzania nieruchomością w trakcie i po zakończeniu najmu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 f) Rozporządzenia RODO),

 • ochrony istotnych interesów najemców lokali i członków wspólnot mieszkaniowych np. ochrona części wspólnej – monitoring (podstawa prawna: art. 6 ust 1 d) Rozporządzenia RODO),
 • sporządzania analiz i zestawień na użytek wewnętrzy TBS „Krak-System” S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust 1 b) Rozporządzenia RODO).

 

Pozyskane dane Spółka nie przetwarza w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Adres Administratora Danych Osobowych

31-982 Kraków, ul. Śliwkowa 6,
telefon: 126449988,
email: sekretariat@krak-system.com.pl
W Spółce wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Dane Inspektora Ochrony Danych:

Imię i nazwisko: Piotr Ziomek
e-mail: iod@krak-system.com.pl
tel. sekretariat: +48 12 644 99 88

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), która narzuca szereg obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 2. Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zmianami).

Napisz do nas!