O firmie

O firmie

Spółka działa pod nazwą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Krak – System” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie adres: 31-982 Kraków, ul. Śliwkowa 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 0000080611,

NIP 6781578026, REGON 35113541

Kapitał zakładowy wynosi 10 000 000,00 zł i jest wpłacony w całości.

Mocą zapisów Statutu Spółki można używać nazwy skróconej w postaci: TBS ”Krak-System” S.A.